Algemene voorwaarden Bizcuit

1. Definities

De volgende begrippen zijn in deze Voorwaarden van Bizcuit als volgt gedefinieerd: 

1.1. Algemene Voorwaarden: deze Bizcuit algemene voorwaarden.

1.2. App: de onder eigen naam van Bizcuit dan wel onder naam van een partner van Bizcuit aan Gebruiker ter beschikking gestelde, en door Bizcuit ontwikkelde web app, waarmee Gebruiker toegang wordt geboden tot (functionaliteiten van) het Bizcuit Platform, inclusief de Bizcuit Payments Omgeving.

1.3. Autorisatiegegevens: de door Bizcuit verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere identificatie-, authenticatie- en autorisatiecodes die de Gebruiker van tijd tot tijd dient te hanteren om gebruik te kunnen maken van de App en het Bizcuit Platform.

1.4. Autorisatieprocedure: de door Bizcuit voorgeschreven procedure die Gebruiker dient te volgen om gebruik te kunnen (blijven) maken van de App en het Bizcuit Platform en/of om wijzigingen door te geven.

1.5. Bizcuit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizcuit B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68122853.

1.6. Bizcuit Initiële Klant: de eerste door Gebruiker bij Bizcuit geregistreerde natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die als gevolg van bedoelde registratie een overeenkomst met Bizcuit heeft gesloten. Dit kan ook Klant zelf zijn.

1.7. Bizcuit Payments: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizcuit Payments B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73395579.

1.8. Bizcuit Payments Omgeving: het ten behoeve van Bizcuit Payments specifiek voor de levering van betaaldiensten ingerichte, afgesloten deel van het Bizcuit Platform, waaronder mede begrepen diverse koppelingen met betaalinstellingen, waarmee Gebruiker een enkel toegangspunt wordt geboden tot betaalrekeningen van Klant en/of derden bij een of meer betaalinstellingen ten behoeve van gebruik van betaaldiensten voor zover Gebruiker daartoe door Klant en/of de betreffende derde geautoriseerd is.

1.9. Bizcuit Platform: het digitale, administratieve en financiële platform van Bizcuit, waaronder mede begrepen de App, de Bizcuit Payments Omgeving en één of meer application programming interfaces (API’s), waarmee Gebruiker een geïntegreerde oplossing wordt geboden voor onder andere inkoop, verkoop, bankieren en integratie met alle veelgebruikte boekhoud-, ERP- en salarispakketten.

1.10. Data: de administratieve en financiële gegevens en documentatie van Klant en/of derden die door Gebruiker in het kader van het gebruik van de Diensten binnen het Bizcuit Platform worden verwerkt, opgeslagen en/of gebruikt.

1.11. Diensten: de door Bizcuit uit hoofde van de Overeenkomst aan Klant te verlenen administratieve en financiële diensten zoals nader beschreven op de Website, inclusief beschikbaarstelling voor gebruik van de App en het Bizcuit Platform aan Gebruiker.

1.12. Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen het Bizcuit Platform en de website of applicatie van een derde.

1.13. Gebruiker: degene die als procuratiehouder of gevolmachtigde bevoegd is om handelingen te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Klant, die uit dien hoofde door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Diensten, en die bij Registratie als zodanig is aangewezen. Dit kan ook Klant zelf zijn indien deze een natuurlijke persoon is.

1.14. Klant: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon, die een Overeenkomst met Bizcuit heeft gesloten dan wel daartoe door Gebruiker wordt geregistreerd.

1.15. Overeenkomst: de tussen Bizcuit en Klant gesloten overeenkomst ter zake de levering van de Diensten, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

1.16. Partij(en): (i) Bizcuit; en/of (ii) Klant, afhankelijk van de situatie.

1.17. Privacy Statement: de privacy statement van Bizcuit dat van toepassing is op de verwerking door Bizcuit van persoonsgegevens en dat te vinden is op de Website.

1.18. Registratie: de door Bizcuit voorgeschreven procedure die Gebruiker dient te volgen om Klant bij Bizcuit te registreren teneinde voor het eerst gebruik te kunnen maken van de Diensten via de App en het Bizcuit Platform.

1.19. Website: de website van Bizcuit zoals toegankelijk via de URL bizcuit.nl

2. Overeenkomst

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Bizcuit voor levering van Diensten en op iedere Overeenkomst tussen Bizcuit en Klant, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk door Partijen is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Alle aanbiedingen van Bizcuit zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig (30) dagen, tenzij de aanbieding anders vermeldt.

2.4. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Gebruiker namens Klant tijdens de Registratie van een geldige aanbieding van Bizcuit tot levering van Diensten, zulks onder opschortende voorwaarde van opvolgende bevestiging door Bizcuit van succesvolle Registratie.

2.5. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van verzending door Bizcuit van de in het vorige artikellid bedoelde bevestiging. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.6. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer) en van het bepaalde in artikel 6:227c BW (dat betrekking heeft op de wijze waarop Overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Termijnen

3.1. Alle termijnen worden door Bizcuit naar beste weten
vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Indien voor de
uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst expliciet een
termijn is overeengekomen, is dit echter nimmer een fatale termijn voor
Bizcuit.

3.2. Klant heeft geen recht op schadevergoeding,
terugbetaling of korting als gevolg van een te late uitvoering van enige
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. 

4. Diensten

4.1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.5 verleent Bizcuit aan Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de App, het Bizcuit Platform en de Diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst door Gebruiker te laten gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Klant.

4.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizcuit is het Klant niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan enige derde. Onder een derde wordt tevens verstaan iedere aan Klant gelieerde onderneming. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

4.3. Het gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten die Bizcuit Payments levert via de Bizcuit Payments Omgeving, alsmede het gebruik van de App voor zover dat ziet op de toegang tot die Bizcuit Payments Omgeving en bedoelde betaaldiensten van Bizcuit Payments, is onderhevig aan een separate door Klant met Bizcuit Payments te sluiten overeenkomst onder toepasselijkheid van door Bizcuit Payments ter zake vastgestelde voorwaarden. Indien en voor zover Klant nog niet een dergelijke separate overeenkomst met Bizcuit Payments heeft gesloten, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten van Bizcuit Payments ten behoeve van Klant. De voorwaarden van Bizcuit Payments zijn beschikbaar op de Website en/of in de App. Klant is verantwoordelijk voor gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten van Bizcuit Payments met inachtneming van bedoelde voorwaarden van Bizcuit Payments.

4.4. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, is Bizcuit te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Voor zover dit in redelijkheid haalbaar is, zal Gebruiker via de App of op een andere redelijke wijze in kennis worden gesteld van bedoelde wijzigingen voordat deze van kracht worden. Indien Klant het niet eens is met de (voorgenomen) wijzigingen, kan Klant de Overeenkomst conform artikel 17.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging voordat de wijzigingen van kracht worden, wordt Klant geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. 

5. Data

5.1. Klant blijft te allen tijde de eigenaar van zijn eigen Data en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van die Data. De naleving door Klant van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de verkrijging en bewaring van en beschikking over zijn Data is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant. Bizcuit is niet onderhevig aan enige wettelijke bewaartermijn voor wat betreft de Data.

5.2. Bizcuit garandeert dat de Data, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beveiligd is tegen verlies, schade of vernietiging. Bizcuit kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van de Data zal plaatsvinden. Bizcuit maakt voortdurend back-ups van de Data, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Bizcuit kan deze back-up niet rechtstreeks aan Klant verstrekken. Daarom adviseert Bizcuit Klant om zelf een separate (back-up) kopie van al zijn eigen Data beschikbaar te houden teneinde in staat te zijn deze Data te herstellen met minimale invloed op zijn bedrijfsvoering. Bizcuit is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren Data en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winst van Klant.

6. Diensten van Derden

6.1. Klant erkent dat via het Bizcuit Platform Diensten van Derden beschikbaar (kunnen) zijn, en dat in verband met het gebruik door Gebruiker van dergelijke Diensten van Derden aanvullende voorwaarden op dat gebruik van toepassing kunnen zijn die alsdan aan Gebruiker zullen worden verstrekt. Het voortzetten van het gebruik door Gebruiker van de Diensten van Derden na ontvangst van de voorwaarden die op die Diensten van Derden van toepassing zijn, geldt als de aanvaarding door Klant van deze voorwaarden, behoudens enige andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

6.2. Eventuele Diensten van Derden worden geleverd in de huidige staat (“as is” en “as available”). Met uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Klant gegeven garanties door de betreffende derde-leverancier volgens de (eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt Bizcuit geen enkele andere garantie met betrekking tot die Diensten van Derden, en aanvaardt Bizcuit geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Gebruiker van deze Diensten van Derden.

6.3. Door ervoor te kiezen om derden dan wel Diensten van Derden, al dan niet geautomatiseerd en al dan niet via koppelingen met het Bizcuit Platform, toegang te geven tot zijn Data, stemt Klant in met het beoogde gebruik van zijn Data door die derden respectievelijk Diensten van Derden. Klant erkent dat Bizcuit: (a) niet verplicht is derden dan wel Diensten van Derden toegang te bieden tot de Data; (b) geen controle heeft over derden, noch over Diensten van Derden; en (c) geen eigenschappen of kwaliteiten of de ononderbroken of permanente beschikbaarheid van derden, noch van Diensten van Derden, garandeert. 

7. Prijzen en Tarieven

7.1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.5 is de Bizcuit Initiële Klant de vergoeding verschuldigd voor gebruik door Gebruiker van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten zoals door de Bizcuit Initiële Klant overeengekomen met Bizcuit en/of zoals eerder door de Bizcuit Initiële Klant overeengekomen met een partner van Bizcuit. Deze vergoeding geldt ongeacht of Gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 is het eventuele gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten die Bizcuit Payments levert via de Bizcuit Payments Omgeving, inclusief het gebruik van de App voor zover dat ziet op de toegang tot die Bizcuit Payments Omgeving en bedoelde betaaldiensten van Bizcuit Payments, begrepen in de vergoeding zoals bedoeld in het vorige artikellid. Deze vergoeding geldt ongeacht of Gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten die Bizcuit Payments levert via de Bizcuit Payments Omgeving.

7.3. Bizcuit behoudt zich het recht voor om vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst met Bizcuit Payments zoals bedoeld in artikel 4.5 een aanvullende vergoeding aan de Bizcuit Initiële Klant in rekening te brengen specifiek voor gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten die Bizcuit Payments levert via de Bizcuit Payments Omgeving, alsmede voor het gebruik van de App voor zover dat ziet op de toegang tot die Bizcuit Payments Omgeving en bedoelde betaaldiensten van Bizcuit Payments, mits zulks is overeengekomen bij totstandkoming van de overeenkomst met Bizcuit Payments zoals bedoeld in artikel 4.5. Deze eventuele aanvullende vergoeding geldt in die situatie ongeacht of Gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten die Bizcuit Payments levert via de Bizcuit Payments Omgeving.

7.4. De door Bizcuit gehanteerde prijzen en tarieven staan vermeld op de Website en/of in de App en zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.5. De door de Bizcuit Initiële Klant aan Bizcuit verschuldigde prijzen en tarieven kunnen maandelijks worden aangepast. Waar mogelijk zal Bizcuit één (1) maand vóór de ingangsdatum van de betreffende wijziging daarover via de Website en in de App, of op een andere redelijke wijze, voorafgaande kennisgeving doen. In geval die wijziging leidt tot hogere tarieven en de Bizcuit Initiële Klant niet instemt met de voorgenomen wijziging, heeft Klant het recht om de Overeenkomst conform artikel 17.2 op te zeggen, tenzij de verhoging voortvloeit uit een op Bizcuit rustende wettelijke verplichting. Bij gebreke van opzegging vóór de ingangsdatum van de betreffende wijziging, wordt de Bizcuit Initiële Klant geacht de gewijzigde prijzen en tarieven te hebben aanvaard. 7.6. Verschuldigde vaste (abonnements-)vergoedingen zijn maandelijks vooraf verschuldigd. Verschuldigde, naar gebruik of andere variabele factor vast te stellen vergoedingen zijn maandelijks achteraf verschuldigd. De per vergoeding toepasselijke prijsmechanismen staan vermeld op de Website en/of in de App.

7.7. Bizcuit is gerechtigd om gegevens inzake het gebruik door Gebruiker van de App, het Bizcuit Platform en de Diensten te delen met de Bizcuit Initiële Klant en met de partner van Bizcuit aan wie de Bizcuit Initiële Klant de vergoedingen is verschuldigd als bedoeld in dit artikel 7, zulks voor zover nodig voor de Bizcuit Initiële Klant respectievelijk de betreffende partner van Bizcuit om ter zake verschuldigde en/of te ontvangen vergoedingen vast te stellen en/of de juistheid daarvan te controleren.

8. Betaling en bijkomende kosten

8.1. Betaling door de Bizcuit Initiële Klant van de door hem aan een partner van Bizcuit verschuldigde vergoedingen als bedoeld in artikel 7 dient te geschieden op de wijze zoals overeengekomen tussen de Bizcuit Initiële Klant en de betreffende partner van Bizcuit.

8.2. De door de Bizcuit Initiële Klant aan Bizcuit verschuldigde vergoedingen als bedoeld in artikel 7, betaalt de Bizcuit Initiële Klant – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – via automatische incasso, waarvoor Gebruiker tijdens de Registratie de juiste machtiging aan Bizcuit zal verstrekken. Automatische incasso’s vinden maandelijks plaats. Als een incasso wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dient Klant er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum door de Initiële Klant wordt voldaan onder exacte vermelding van het betalingskenmerk dan wel de referentiegegevens zoals door Bizcuit aan Klant opgegeven.

8.3. Indien de Bizcuit Initiële Klant vergoedingen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de ter zake overeengekomen voorschriften betaalt, of indien de Bizcuit Initiële Klant de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, behoudt Bizcuit zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten door Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Klant. Op verzoek van Klant kan Bizcuit die beperking opheffen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 8.4, volledig zijn voldaan.

8.4. Indien de Bizcuit Initiële Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Bizcuit uit dit artikel 8 niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de ter zake overeengekomen voorschriften nakomt, is hij van rechtswege in verzuim en is de Bizcuit Initiële Klant rente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte van de maand).

8.5. De Bizcuit Initiële Klant is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Bizcuit heeft gemaakt doordat de Bizcuit Initiële Klant zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 8 niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de ter zake overeengekomen voorschriften nakomt. De door Bizcuit gemaakte (incasso)kosten worden volgens de Wet Incassokosten (WIK) en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten vastgesteld en bedragen minimaal EUR 40 (veertig euro).

8.6. Alle kosten die derde-leveranciers van Klant aan Klant in rekening (kunnen) brengen voor Diensten van Derden, of voor gegevensuitwisseling tussen het Bizcuit Platform en het systeem of de systemen van die derde-leveranciers, zijn voor rekening van Klant. De kosten of investeringen die Klant maakt in het kader van de toegang tot en het gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten komen eveneens voor rekening van Klant. Bizcuit zal Klant niet vrijwaren of anderszins schadeloosstellen voor al deze of andere kosten en investeringen.

8.7. Klachten betreffende de hoogte van een factuur dienen binnen tien (10) Werkdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Bizcuit te zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en kunnen geen klachten meer worden ingediend. De Bizcuit Initiële Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, indien de Bizcuit Initiële Klant een klacht heeft over de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten of indien de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten van Bizcuit tijdelijk niet beschikbaar zijn.

9. Registratie

9.1. Bij de Registratie dient Gebruiker diverse gegevens te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot:

9.1.1. gegevens over Klant;

9.1.2. gegevens over Gebruiker; en

9.1.3. de aanvaarding van (toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden.

9.2. Naast de gegevensverstrekking als bedoeld in het vorige artikellid kan Gebruiker in het kader van de Registratie om de verplichte verstrekking van aanvullende documentatie worden verzocht (zoals een of meer door of namens Klant ingevulde en ondertekende machtigingsformulieren en/of volmachten).

9.3. Bizcuit is gerechtigd om de juistheid van de door Gebruiker bij Registratie verstrekte gegevens bij derden te verifiëren en valideren, alsmede om zelfstandig onderzoek naar Klant en Gebruiker te doen in openbare bronnen.

9.4. Bizcuit is gerechtigd om tijdens Registratie, naar eigen inzicht, de daarvoor geldende procedure(voorschriften) aan te passen en zal Gebruiker daarvan tijdig op de hoogte stellen.

9.5. Gebruiker staat er voor in dat indien hij namens de Klant de Registratie verricht, hij bevoegd is om handelingen te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Klant. Bizcuit accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

9.6. Na voltooiing van de Registratie aan de zijde van Klant, dient Gebruiker de Registratie te bevestigen door gebruik te maken van de tijdens de Registratie aan hem verstrekte Autorisatiegegevens conform het bepaalde in artikel 10.

9.7. Iedere door Gebruiker voltooide en geautoriseerde Registratie is onderworpen aan aanvaarding door Bizcuit. Bizcuit kan naar eigen inzicht een Registratie aanvaarden of weigeren.

9.8. Nadat Bizcuit, naar eigen inzicht, heeft geoordeeld dat aan alle (informatie)verplichtingen in het kader van de Registratie is voldaan en zij, naar eigen inzicht, besluit de Registratie te aanvaarden, zal zij aan Gebruiker bevestigen dat Klant de Registratie succesvol heeft doorlopen. Conform het bepaalde in artikel 2.4 komt de Overeenkomst tussen Bizcuit en Klant tot stand door verzending van bedoelde bevestiging van succesvolle Registratie.

9.9 Indien Bizcuit, naar eigen inzicht, besluit de Registratie te weigeren, zal Bizcuit Gebruiker daarvan in kennis stellen. Conform het bepaalde in artikel 2.4 komt er dan geen Overeenkomst tussen Bizcuit en Klant tot stand. 

10. Autorisatiegegevens

10.1. Gebruiker krijgt toegang tot de App, het Bizcuit Platform en de Diensten via de Autorisatieprocedure, zulks uitsluitend met behulp van de Autorisatiegegevens. Bizcuit heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Autorisatieprocedure aan te passen en zal Gebruiker daarvan tijdig op de hoogte stellen.

10.2. Naast het voldoen aan de Autorisatieprocedure en het gebruik van de benodigde Autorisatiegegevens kan Bizcuit op ieder moment de verstrekking door Gebruiker van aanvullende documentatie verlangen alvorens verdere toegang tot de App, het Bizcuit Platform en de Diensten toe te staan.

10.3. Klant en Gebruiker zijn verantwoordelijk voor de Autorisatiegegevens, dienen zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, en mogen deze niet delen met of overdragen aan een andere partij of persoon, ongeacht of deze al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Klant. Klant en Gebruiker zijn verplicht de Autorisatiegegevens volstrekt geheim te houden. Klant is aansprakelijk voor elk gebruik van Autorisatiegegevens door Klant, Gebruiker en enige andere partij of persoon met wie Klant of Gebruiker – in strijd met het bepaalde in dit artikellid – zijn Autorisatiegegevens heeft gedeeld. Bovendien zijn alle handelingen van Gebruiker en bedoelde andere partijen of personen in dit kader voor rekening en risico van Klant. Bizcuit accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

11. Verplichtingen van Klant

11.1. Het is Klant en Gebruiker niet toegestaan de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten van Bizcuit te laten gebruiken voor enig doel dat: (a) in strijd is met de wet; (b) inbreuk maakt op andermans rechten; (c) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; (d) schade toebrengt aan (de reputatie van) de Bizcuit en/of Bizcuit Payments; en/of (e) het functioneren van het Bizcuit Platform en/of van de infrastructuur van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen direct of indirect verstoort.

11.2. Gebruik van de App kan meebrengen dat de App en/of een daaraan gerelateerde applicatie dient te worden gedownload en geïnstalleerd op het schermapparaat waarmee de Gebruiker toegang tot het Bizcuit Platform en de Diensten wenst te verkrijgen. Bizcuit kan bovendien vereisen dat gebruik wordt gemaakt van een schermapparaat dat de mogelijkheid biedt om biometrische gegevens op te slaan. Klant en Gebruiker zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van bedoelde installatie van de App en/of van bedoelde gerelateerde applicatie, alsmede voor het functioneren van bedoeld schermapparaat, het – indien van toepassing – correct opslaan van biometrische gegevens op dit schermapparaat, en de connectiviteit benodigd voor het gebruik van de App, het Bizcuit Platform en de Diensten, een en ander conform de door Bizcuit ter zake verstrekte systeemeisen. Klant en Gebruiker zijn voorts verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om bedoeld schermapparaat, de Autorisatiegegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

11.3. Klant en Gebruiker dienen ervoor zorg te dragen dat bij beëindiging van de toegang tot het Bizcuit Platform en de Diensten de juiste uitlogprocedures worden gevolgd en dat geen enkel systeem of apparaat dat door Gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het Bizcuit Platform en de Diensten onbeheerd wordt achtergelaten indien dat systeem of apparaat nog via de Autorisatieprocedure is ingelogd voor toegang tot het Bizcuit Platform en de Diensten.

11.4. Bizcuit verleent de Diensten op basis van haar beleid inzake ‘fair use’. Dat wil zeggen dat Bizcuit in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van de Data die binnen het Bizcuit Platform worden verwerkt en/of opgeslagen. Bizcuit behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van afnemers van de Diensten overschrijdt. Zo kan Bizcuit de in verband met dergelijk excessief gebruik door haar te maken extra kosten voor gegevensverwerking integraal bij Klant in rekening brengen.

11.5. Klant en/of Gebruiker zullen Bizcuit onverwijld of zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de toegang tot en het gebruik van de App, het Bizcuit Platform en de Diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot wijzigingen in: (a) de uiteindelijke eigendom van of zeggenschap in Klant; (b) de juridische, fiscale, commerciële of organisatorische status van Klant; (c) de in de statuten van Klant omschreven bedrijfsmatige of economische activiteiten; en (d) de juridische vertegenwoordiging, het management of de governance/besluitvormingsstructuur van Klant.

12. Verplichtingen van Bizcuit

12.1. Bizcuit zal doen wat commercieel redelijk is om een optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Bizcuit Platform en de Diensten te verzekeren, maar kan niet garanderen dat het Bizcuit Platform en de Diensten op 24/7-basis beschikbaar zijn.

12.2. Bizcuit heeft het recht het Bizcuit Platform en/of de Diensten, of delen daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is, waaronder in geval van storingen, bugs of een probleem in het Bizcuit Platform, of in het geval van (vermoeden van) fraude of een beveiligingsinbreuk, dit alles zonder dat Klant het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Bizcuit. Bizcuit zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit in redelijkheid haalbaar is, Gebruiker tijdig te informeren. Een en ander ontslaat Klant niet van zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens Bizcuit.

12.3. Voor de duur van de Overeenkomst heeft Klant recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de App, het Bizcuit Platform en de Diensten. Gebruiker kan daartoe om ondersteuning verzoeken door vragen in te dienen via de daarvoor in de App beschikbare ‘messaging’-functionaliteit. Pas nadat deze optie vergeefs is gebruikt, is ondersteuning per e-mail beschikbaar via support@bizcuit.nl.

12.4. Ondersteuning als bedoeld in vorige artikellid omvat niet: (a) ondersteuning ten aanzien van importdefinities en koppelingen met toepassingen van derden (waaronder mede begrepen Diensten van Derden); (b) ondersteuning op locatie van Klant of Gebruiker; (c) uitbreiding van de functionaliteit van (enig deel van) de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten op verzoek van of namens Klant; (d) conversie van bestanden en/of import van back-up bestanden; (e) ondersteuning ten aanzien van externe databases; (f) configuratie en training; (g) ondersteuning voor besturings- en andere software van derden (waaronder mede begrepen Diensten van Derden); (h) connectie support; (i) support in een omgeving die volgens de systeemeisen van Bizcuit niet wordt ondersteund. 

13. Melding incidenten

13.1. Klant zal Bizcuit zonder onnodig uitstel op de hoogte stellen van, en zal ervoor zorgen dat Gebruiker Bizcuit zonder onnodig uitstel op de hoogte zal stellen van, enig verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de Autorisatiegegevens, alsook van elk (technisch) incident, elke fout of omstandigheid die de beveiliging van de toegang tot en het gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten in gevaar kan brengen. Voorts zal Klant het desbetreffende voorval zo nodig aan de bevoegde instanties melden.

13.2. Bij kennisname van ongepast, ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Autorisatiegegevens of ongepaste, ongeoorloofde of frauduleuze toegang tot (enig deel van) de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten door Gebruiker of een derde, dient Klant het gebruik van de Autorisatiegegevens respectievelijk de toegang tot de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten door deze persoon onmiddellijk te beëindigen of te blokkeren en dient Klant Bizcuit hiervan onverwijld in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel en – indien van toepassing – onder vermelding van het e-mailadres van Gebruiker. 

14. Blokkeren van toegang en/of gebruik

14.1. Klant kan Bizcuit verzoeken de toegang van Gebruiker tot (enig deel van) het Bizcuit Platform en/of de Diensten te blokkeren. Gebruiker kan ook zelf verzoeken om zijn toegang tot (een deel van) het Bizcuit Platform en/of de Diensten te blokkeren. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel en – indien van toepassing – onder vermelding van het e-mailadres van Gebruiker. Niettegenstaande enig verzoek tot blokkering, kan Bizcuit doorgaan met het leveren van de Diensten ná ontvangst van bedoeld verzoek, indien Bizcuit redelijkerwijs niet kan voorkomen of annuleren dat de Diensten worden geleverd.

14.2. Indien Klant de ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten ontdekt of vermoedt, dient Klant onverwijld alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van dergelijke ongeoorloofde toegang (waaronder maar niet beperkt tot het onverwijld intrekken van verleende volmachten) en ter voorkoming en mitigatie van enig verlies en/of schade als gevolg daarvan, en dient Klant Bizcuit van een dergelijke situatie onverwijld op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel. Bizcuit behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang tot (enig deel van) het Bizcuit Platform en/of de Diensten te blokkeren indien zij vermoedt dat er sprake is van onbevoegde toegang tot en/of onbevoegd gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten, waaronder naar aanleiding van een kennisgeving van Klant aan Bizcuit in die zin.

14.3. In het geval dat Bizcuit, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van haar infrastructuur en/of haar dienstverlening aan derden (waaronder andere afnemers) in gevaar is, heeft Bizcuit het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat.

14.4. Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten of andere schending van deze Algemene Voorwaarden, heeft Bizcuit het recht om naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang het gebruik van de Autorisatiegegevens en/of de toegang tot en het gebruik van (enig deel van) het Bizcuit Platform en/of de Diensten tijdelijk of blijvend te beperken, te blokkeren, op te schorten of te beëindigen, dit onverminderd de verplichting van Klant om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat Bizcuit verplicht is om Klant enige schadevergoeding of andere compensatie te betalen.

14.5. In geval van een beperking, blokkering, opschorting of beëindiging door Bizcuit van het gebruik van Autorisatiegegevens en/of de toegang tot en het gebruik van (enig deel van) het Bizcuit Platform en/of de Diensten, zal Bizcuit Klant daarvan voorafgaand in kennis stellen onder vermelding van de reden(en), tenzij deze kennisgeving om objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving niet mogelijk of toegestaan is. 

15. Delen van Data met Bizcuit Payments

15.1. Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en toepasselijke sanctiewet- en regelgeving, zal Bizcuit Payments waar nodig due diligence controles uitvoeren ten aanzien van Klant en/of het gebruik door Gebruiker namens Klant van de betaaldiensten van Bizcuit Payments.

15.2. Bizcuit is gerechtigd om de Data van Klant die Gebruiker in het kader van het gebruik van de Diensten van Bizcuit reeds op het Bizcuit Platform heeft opgeslagen te delen met Bizcuit Payments ten behoeve van de due diligence controles van Bizcuit Payments als bedoeld in het vorige artikellid.

16. Klachten

16.1. Indien Klant om welke reden dan ook niet tevreden is met de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten, kan Klant schriftelijk een klacht bij Bizcuit indienen. Bizcuit streeft er naar Klant zo spoedig mogelijk van een beslissing te voorzien. Meer informatie over de klachtenprocedure van Bizcuit, inclusief de afhandelingstermijnen, is op aanvraag beschikbaar.

16.2. Indien Klant niet terstond, doch uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen nadat hij een onvolkomenheid in de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk een klacht bij Bizcuit heeft ingediend, kan Klant geen beroep meer doen op deze onvolkomenheid en vervalt iedere aanspraak dienaangaande. 

17. Beëindiging

17.1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, en derhalve zonder dat daarvoor enige nadere handeling is vereist, op het moment dat de overeenkomst tussen de Bizcuit Initiële Klant en Bizcuit inzake het gebruik door Gebruiker van de App, het Bizcuit Platform en de Diensten om welke reden ook eindigt. Daarnaast kan de Overeenkomst uitsluitend door Partijen worden beëindigd conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

17.2. Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

17.3. Ieder der Partijen is voorts bevoegd de Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van schriftelijke mededeling aan de andere Partij, indien de andere Partij: (a) een van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door eerstgenoemde Partij, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; (b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd; (c) surseance van betaling wordt verleend; of (d) wordt geliquideerd of zijn activiteiten als lopend bedrijf staakt.

17.4. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Bizcuit verschuldigde bedragen, noch geeft dit Klant het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen.

17.5. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Gebruiker geen toegang meer hebben tot het Bizcuit Platform en de Diensten, noch tot de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten van Bizcuit Payments, voor zover die toegang ziet op gebruik namens Klant.

17.6. Beëindiging van de overeenkomst tussen Klant en Bizcuit Payments inzake het gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en de betaaldiensten van Bizcuit Payments laat bestaande afspraken tussen Klant en Bizcuit uit hoofde van deze Overeenkomst onverlet. 

18. Gegevensverwerking

18.1. Klant stemt ermee in dat de Privacy Statement van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Bizcuit, indien daarvan sprake is. Bizcuit heeft het recht om de Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid

 van Klant om de Privacy Statement opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen.

18.2. Met betrekking tot de persoonsgegevens die Partijen in het kader van het gebruik van de Diensten verwerken, opslaan en/of gebruiken, verplichten Partijen zich: (a) te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; (b) te voldoen aan al hun verplichtingen als (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijken van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot verstrekking van alle noodzakelijke informatie aan alle betrokkenen wiens persoonsgegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun persoonsgegevens als gevolg van de levering en het gebruik van de Diensten; en (c) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de persoonsgegevens te behandelen.

18.3. Partijen zullen ieder passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de levering en het gebruik van de Diensten worden verwerkt, opgeslagen en/of gebruikt, alsmede tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging daarvan. 

19. Geheimhouding

19.1. Geen der Partijen zal van de andere Partij ontvangen vertrouwelijke informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie aan hem ter beschikking is gesteld, tenzij zulks redelijkerwijs noodzakelijk is om die Partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en/of zijn rechten uit te oefenen.

19.2. Beide Partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan ervoor in dat hun personeel en ingeschakelde derden deze nakomen.

19.3. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken. 

20. Intellectuele eigendom

20.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de App, het Bizcuit Platform en de Diensten uitsluitend bij Bizcuit of diens licentiegever(s).

20.2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en bij wet uitdrukkelijk worden toegekend. leder ander of doorlopend recht is uitgesloten.

20.3. Bizcuit heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van (de intellectuele eigendomsrechten op) de App, het Bizcuit Platform en de Diensten. Gebruiker mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen. 

21. Aansprakelijkheid

21.1. De totale aansprakelijkheid van Bizcuit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de Overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond, is uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan een maximum van het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Bizcuit gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van Bizcuit komt. Indien onder de door Bizcuit gesloten aansprakelijkheids-verzekering(en) in het betreffende geval, om welke reden ook, geen uitkering wordt gedaan, is de totale aansprakelijkheid van Bizcuit onder de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan een maximum van een bedrag gelijk aan het factuurbedrag dat voor de geleverde Diensten in rekening is gebracht en door Klant is betaald in de direct voorafgaande periode van twaalf (12) maanden.

21.2. Onder directe schade als bedoeld in het vorige artikellid wordt mede verstaan: (a) boetes of sancties opgelegd door een overheidsinstantie of opgelegd op grond van de wet of een rechterlijke instantie, en kosten van onderzoek, en van correctieve en compenserende acties vereist door een dergelijke overheidsinstantie of wet, of van het verdedigen tegen een vordering van een overheidsinstantie of rechterlijke instantie, tenzij Klant op de hoogte was van de betreffende actie en dit niet tijdig aan Bizcuit heeft gemeld om gezamenlijk te trachten de betrokken risico’s te beperken; en (b) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade die verwacht zou kunnen worden als gevolg van de gebeurtenis die Bizcuit aansprakelijk maakt.

21.3. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste artikellid is Bizcuit nimmer aansprakelijk voor: reputatieschade; gederfde winst; gemiste zakelijke kansen; gemiste verwachte besparingen; schade door bedrijfsstagnatie; gederfde klanten en contracten; verminking of verlies van Data; of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade, zulks ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Bizcuit in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade.

21.4. Bizcuit is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant in verband met: (a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten; (b) het (niet) functioneren van software of apparatuur van Klant, van Gebruiker of van derden; en/of (c) het gebruik van elektronische communicatiediensten.

21.5. De aansprakelijkheid van Bizcuit ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Klant Bizcuit onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant Bizcuit een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet[1]nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bizcuit in staat is adequaat te reageren.

21.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bizcuit. 

22. Overmacht

22.1 Indien Bizcuit haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak (“overmacht”), wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Bizcuit alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

22.2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

23. Wijzigingen

23.1. Bizcuit is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Gebruiker zal via de App of op een andere redelijke wijze in kennis worden gesteld van bedoelde wijzigingen voordat de geactualiseerde Algemene Voorwaarden in werking treden. Indien Klant het niet eens is met de (voorgenomen) wijzigingen, kan Klant de Overeenkomst conform artikel 17.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging voordat de geactualiseerde Algemene Voorwaarden in werking treden, wordt Klant geacht de geactualiseerde Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

23.2. Naast het bepaalde in artikel 4.4, artikel 7.5 en artikel 23.1 van deze Algemene Voorwaarden kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen Bizcuit en Klant.

24. Diversen

24.1. Bizcuit kan de nakoming van haar rechten en/of verplichtingen op grond van de Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.

24.2. Mocht enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een alternatieve bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

24.3. De App, het Bizcuit Platform en de Diensten zijn alleen bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf. Behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen (zoals inzake consumentenbescherming) zich hiertegen verzetten, is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden echter onverkort van toepassing op gebruik van de App, het Bizcuit Platform en/of de Diensten door een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep op bedrijf, waarbij deze natuurlijke persoon in het kader van deze Algemene Voorwaarden zal kwalificeren als Klant.

24.4. Vertraging of verzuim door Bizcuit om ten opzichte van Klant enig recht op grond van deze Algemene Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.

24.5. Eventuele communicatie tussen Bizcuit en Klant respectievelijk tussen Bizcuit en Gebruiker kan elektronisch plaatsvinden, tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk de vorm van schriftelijkheid is voorgeschreven. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door Bizcuit wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Klant anderszins bewijst.

Je kunt onze Algemene Voorwaarden downloaden via de onderstaande knop.