Bizcuit Payments Algemene voorwaarden

1. Definities

De volgende begrippen zijn in deze Voorwaarden van Bizcuit Payments als volgt gedefinieerd:

1.1 App: de onder eigen naam van Bizcuit dan wel onder naam van een partner van Bizcuit aan Gebruiker ter beschikking gestelde, en door Bizcuit ontwikkelde web app, waarmee Gebruiker toegang wordt geboden tot (functionaliteiten van) het Bizcuit Platform, inclusief de Bizcuit Payments Omgeving.

1.2 Autorisatiegegevens: de door Bizcuit, Bizcuit Payments en/of de Bank van Klant verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere identificatie-, authenticatie- en autorisatiecodes die de Gebruiker van tijd tot tijd dient te hanteren om gebruik te kunnen maken van de Diensten.

1.3 Autorisatieprocedure: de door Bizcuit, Bizcuit Payments en/of de Bank van Klant voorgeschreven procedure die Gebruiker van tijd tot tijd dient te volgen om gebruik te kunnen (blijven) maken van de Diensten en/of om wijzigingen door te geven.

1.4 Bank: iedere betaaldienstverlener die betaalrekeningen aanbiedt en beheert, en die in aanmerking komt voor koppeling met de Bizcuit Payments Omgeving en ontsluiting via de App.

1.5 Betaalinitiatie: het initiëren van een Betaalopdracht, op verzoek van Klant, met betrekking tot een Rekening van Klant bij een Bank.

1.6 Betaalinitiatiedienst(en): de dienst(en) van Bizcuit Payments bestaande uit het uitvoeren van Betaalinitiaties.

1.7 Betaalopdracht: door Klant aan zijn Bank gegeven instructie om een Betaaltransactie uit te voeren.

1.8 Betaaltransactie(s): een voor rekening van Klant geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen, ongeacht of er onderliggende verplichtingen tussen Klant en de beoogde begunstigde zijn.

1.9 Bizcuit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizcuit B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68122853.

1.10 Bizcuit Initiële Klant: de eerste door Gebruiker bij Bizcuit geregistreerde natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon, die als gevolg van bedoelde registratie een overeenkomst met Bizcuit heeft gesloten. Dit kan ook Klant zelf zijn.

1.11 Bizcuit Payments: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bizcuit Payments B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73395579.

1.12 Bizcuit Payments Omgeving: het ten behoeve van Bizcuit Payments specifiek voor de levering van de Diensten ingerichte, afgesloten deel van het Bizcuit Platform, waaronder mede begrepen diverse koppelingen met Banken, waarmee Gebruiker een enkel toegangspunt wordt geboden tot de Rekeningen van Klant bij een of meer Banken ten behoeve van gebruik van de Diensten voor zover Gebruiker daartoe door Klant geautoriseerd is.

1.13 Bizcuit Platform: het digitale, administratieve en financiële platform van Bizcuit, waaronder mede begrepen de App, de Bizcuit Payments Omgeving en één of meer application programming interfaces (API’s), waarmee Gebruiker een geïntegreerde oplossing wordt geboden voor onder andere inkoop, verkoop, bankieren en integratie met alle veelgebruikte boekhoud-, ERP- en salarispakketten.

1.14 Diensten: de door Bizcuit Payments uit hoofde van de Overeenkomst aan Klant te verlenen of verleende Rekeninginformatiediensten, Betaalinitiatiediensten en/of Overige Diensten zoals nader beschreven op de Website en/of in de App.

1.15 Gebruiker: degene die als procuratiehouder of gevolmachtigde bevoegd is om handelingen te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Klant, die uit dien hoofde door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Diensten, en die bij Registratie als zodanig is aangewezen. Dit kan ook Klant zelf zijn indien deze een natuurlijke persoon is.

1.16 Klant: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon, die een of meer Rekeningen houdt, én die een Overeenkomst met Bizcuit Payments heeft gesloten dan wel daartoe door Gebruiker wordt geregistreerd.

1.17 Overeenkomst: de tussen Bizcuit Payments en Klant gesloten overeenkomst ter zake de levering van de Diensten, inclusief deze Bizcuit Payments Voorwaarden.

1.18 Overige Diensten: de door Bizcuit Payments aan Klant te verlenen of verleende diensten in het kader van de Overeenkomst anders dan Rekeninginformatiediensten en Betaalinitiatiediensten, waaronder maar niet beperkt tot de ontvangst en verwerking van Rekeninginformatie ten aanzien waarvan de Klant rechtstreeks aan zijn Bank heeft verzocht deze aan Bizcuit Payments te verstrekken, en de verstrekking van een of meer Betaalopdrachten namens de Klant aan zijn Bank nadat Klant Bizcuit Payments daartoe rechtstreeks via zijn Bank heeft gemandateerd.

1.19 Partij(en): (i) Bizcuit Payments; en/of (ii) Klant, afhankelijk van de situatie.

1.20 Privacy Statement: de privacy statement van Bizcuit Payments dat van toepassing is op de verwerking door Bizcuit Payments van persoonsgegevens van Klant en dat te vinden is op de Website.

1.21 Registratie: de door Bizcuit en Bizcuit Payments voorgeschreven procedure die een Gebruiker dient te volgen om Klant bij Bizcuit en Bizcuit Payments te registreren teneinde voor het eerst gebruik te kunnen maken van de Diensten via de App.

1.22 Rekening(en): een of meer op naam van Klant bij een of meer Banken aangehouden rekeningen die voor de uitvoering van Betaaltransacties worden gebruikt en ten aanzien waarvan Gebruiker expliciet aan Bizcuit Payments heeft verzocht deze te koppelen met de Bizcuit Payments Omgeving en te ontsluiten via de App ten behoeve van de levering van de Diensten.

1.23 Rekeninginformatie: (geconsolideerde) informatie over een of meer Rekeningen die Klant bij een of meer Banken houdt.

1.24 Rekeninginformatiedienst(en): de dienst(en) van Bizcuit Payments bestaande uit het verstrekken van Rekeninginformatie.

1.25 Unieke Identificator: een reeks tekens bestaande uit letters en nummers, welke in het kader van een Betaaltransactie dient te worden verstrekt om de beoogde begunstigde en/of diens betaalrekening ondubbelzinnig te identificeren.

1.26 Voorwaarden: deze Bizcuit Payments voorwaarden.

1.27 Website: de website van Bizcuit zoals toegankelijk via de URL www.bizcuit.nl.

1.28 Werkdag(en): maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen in Nederland erkende feestdagen. 

2. Overeenkomst

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Bizcuit Payments voor levering van Diensten en op iedere Overeenkomst tussen Bizcuit Payments en Klant, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk door Partijen is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Alle aanbiedingen van Bizcuit Payments zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig (30) dagen, tenzij de aanbieding anders vermeldt.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Gebruiker namens Klant tijdens de Registratie van een geldige aanbieding van Bizcuit Payments tot levering van Diensten, zulks onder opschortende voorwaarde van opvolgende bevestiging door Bizcuit Payments van succesvolle Registratie.

2.5 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van verzending door Bizcuit Payments van de in het vorige artikellid bedoelde bevestiging. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2.6 De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer) en van het bepaalde in artikel 6:227c BW (dat betrekking heeft op de wijze waarop Overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Termijnen

3.1 Alle termijnen worden door Bizcuit Payments naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Indien voor de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst expliciet een termijn is overeengekomen, is dit echter nimmer een fatale termijn voor Bizcuit Payments.

3.2 Klant heeft geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. 

4. Diensten Algemeen

4.1 Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.5 biedt Bizcuit Payments Klant de mogelijkheid om via de App de Diensten af te nemen en door Gebruiker te laten gebruiken middels een directe koppeling tussen de Bizcuit Payments Omgeving en een of meer Bank(en) van Klant.

4.2 De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar via de App en/of de Bizcuit Payments Omgeving (zijnde een onderdeel van het Bizcuit Platform). Het gebruik door Gebruiker van de App en het Bizcuit Platform is onderhevig aan een separate door de Bizcuit Initiële Klant met Bizcuit daartoe gesloten overeenkomst, alsmede aan een separate door Klant met Bizcuit te sluiten overeenkomst onder toepasselijkheid van door Bizcuit ter zake vastgestelde algemene voorwaarden. Indien en voor zover Klant nog niet een dergelijke separate overeenkomst met Bizcuit heeft gesloten, gaat Gebruiker bij aanvaarding met deze Voorwaarden namens Klant tevens namens Klant akkoord met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bizcuit. Deze algemene voorwaarden van Bizcuit zijn beschikbaar op de Website en/of in de App. Succesvolle Registratie bij Bizcuit Payments als bedoeld in artikel 10.8 kwalificeert in deze tevens als succesvolle registratie bij Bizcuit als bedoeld in de toepasselijke algemene voorwaarden van Bizcuit. Klant is verantwoordelijk voor gebruik van de App en het Bizcuit Platform met inachtneming van bedoelde algemene voorwaarden van Bizcuit.

4.3 De levering door Bizcuit Payments en het gebruik door Gebruiker van de Diensten kan onderhevig zijn aan nadere door de Bank(en) van Klant ter zake vastgestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door de Bank(en) aan Klant verstrekt bij het openen van en vervolgens in het kader van het aanhouden van de Rekening(en) op naam van Klant. Bizcuit Payments heeft hierop geen invloed. Klant is verantwoordelijk voor gebruik van de Diensten met inachtneming van deze voorwaarden van diens Bank(en).

4.4 Levering van de Diensten is beperkt tot de Rekeningen zoals uitdrukkelijk opgegeven door Gebruiker tijdens de Registratie. Voor zover Klant enige wijziging van geregistreerde Rekeningen wenst, zal Gebruiker uitdrukkelijk – voor zover mogelijk via de App – aangeven welke specifieke Rekeningen toegevoegd dan wel verwijderd moeten worden. Vervolgens dient Gebruiker dit wijzigingsverzoek via de App te autoriseren conform het bepaalde in artikel 11. Zonder bedoelde autorisatie wordt het wijzigingsverzoek niet in behandeling genomen.

4.5 Klant zal niet toestaan dat de Diensten worden gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Klant, en zal ter zake geen rechten aan derden verlenen.

4.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizcuit Payments is het Klant niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan enige derde. Onder een derde wordt tevens verstaan iedere aan Klant gelieerde onderneming. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).

4.7 Klant blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Bizcuit Payments voor de toegang tot en/of gebruik van de Diensten door Gebruiker.

4.8 Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, is Bizcuit Payments te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen dan wel een koppeling met een Bank niet langer te ondersteunen en derhalve niet langer de Diensten te verlenen ten aanzien van Rekeningen die bij die Bank worden aangehouden. Voor zover dit in redelijkheid haalbaar is, zal Gebruiker via de App of op een andere redelijke wijze in kennis worden gesteld van bedoelde wijzigingen voordat deze van kracht worden. Indien Klant het niet eens is met de (voorgenomen) wijzigingen, kan Klant de Overeenkomst conform artikel 18.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging voordat de wijzigingen van kracht worden, wordt Klant geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.

5. Rekeninginformatiedienst

5.1 Teneinde uitdrukkelijk instemming te verlenen voor toegang tot de Rekeningen die worden aangehouden bij daarvoor in aanmerking komende Banken en voor welke Rekeningen Klant de Rekeninginformatiedienst door Bizcuit Payments wenst te laten verlenen, zal Gebruiker namens Klant de Registratie doorlopen conform het bepaalde in artikel 10 en de Autorisatiegegevens gebruiken conform het bepaalde in artikel 11.

5.2 Voor gecontinueerde toegang kan bij regelmaat vernieuwing van de uitdrukkelijke instemming vereist zijn. Gebruiker zal bij het gebruik van de Rekeninginformatiedienst via de App worden geïnformeerd wanneer een dergelijke vernieuwing noodzakelijk is.

5.3 Gebruiker kan de uitdrukkelijke instemming van Klant voor toegang tot de Rekeningen te allen tijde en voor iedere Rekening intrekken. In dat geval zal Bizcuit Payments geen verbinding meer maken met de betreffende Bank en zal Bizcuit Payments de Rekeninginformatie van die Rekening, voor zover zij daar nog over beschikt, verwijderen, behoudens voor zover de Rekeninginformatie voorwerp is van een melding door Bizcuit Payments van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

5.4 De Rekeninginformatie van de Rekeningen waarvoor de Rekeninginformatiedienst is geactiveerd conform het bepaalde in deze Voorwaarden wordt dagelijks, in voorkomende gevallen meerdere malen per dag, automatisch bij de betreffende Bank(en) opgevraagd en – voor zover mogelijk – gesynchroniseerd met de in de Bizcuit Payments Omgeving reeds beschikbare Rekeninginformatie. 5.5 Gezien de aard van de Rekeninginformatiedienst erkent Klant dat de Rekeninginformatie mogelijk niet de meest actuele status van de bijbehorende Rekening(en) weergeeft en dat de Rekeninginformatiedienst uitsluitend tot doel heeft Klant en Gebruiker een totaalbeeld te geven van de financiële situatie van Klant op zijn gekoppelde Rekening(en), hetgeen betekent dat ieder besluit van welke aard dan ook dat door of namens Klant op basis daarvan wordt genomen, geacht wordt autonoom te zijn genomen onafhankelijk van de door Bizcuit Payments geleverde Rekeninginformatiedienst.

 5.6 Klant blijft te allen tijde de eigenaar van zijn Rekeninginformatie en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Rekeninginformatie. De naleving door Klant van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de verkrijging en bewaring van en beschikking over Rekeninginformatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant. Behoudens voor zover Rekeninginformatie voorwerp is van een melding door Bizcuit Payments van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, is Bizcuit Payments niet onderhevig aan enige wettelijke bewaartermijn voor wat betreft de Rekeninginformatie.

 5.7 Bizcuit Payments garandeert dat de Rekeninginformatie, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beveiligd is tegen verlies, schade of vernietiging. Bizcuit Payments kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van Rekeninginformatie zal plaatsvinden. Bizcuit Payments maakt voortdurend back-ups van Rekeninginformatie, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Bizcuit Payments kan deze back-up niet rechtstreeks aan Klant verstrekken. Daarom adviseert Bizcuit Payments Klant om zo vaak als passend is zelf een back[1]up te maken van alle Rekeninginformatie zoals beschikbaar bij zijn Bank(en) om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op zijn bedrijfsvoering. Bizcuit Payments is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren Rekeninginformatie en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winst van Klant.

6. Betaalinitiatiedienst

6.1 Teneinde toegang te verlenen tot de Rekeningen die worden aangehouden bij daarvoor in aanmerking komende Banken en voor welke Rekeningen Klant de Betaalinitiatiedienst door Bizcuit Payments wenst te laten verlenen, zal Gebruiker namens Klant de Registratie doorlopen conform het bepaalde in artikel 10 en de Autorisatiegegevens gebruiken conform het bepaalde in artikel 11.

6.2 Teneinde namens Klant uitdrukkelijk instemming te verlenen om telkens wanneer Bizcuit Payments wordt verzocht een specifieke Betaalinitiatie uit te voeren, zal Gebruiker steeds de Autorisatiegegevens gebruiken conform het bepaalde in artikel 11.

6.3 Gebruiker draagt er zorg voor dat ieder verzoek tot uitvoering van een Betaalinitiatie in overeenstemming is met: (a) de statuten of oprichtingsakte van Klant of enige ander document met betrekking tot de oprichting van Klant; en (b) de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.4 Bij indiening van een verzoek tot Betaalinitiatie dient Gebruiker aan Bizcuit Payments de Unieke Identificator van de beoogde begunstigde van de over te maken geldmiddelen te verstrekken, alsmede het bedrag en de valuta van de over te maken geldmiddelen, de te debiteren Rekening en de voorgenomen verwerkingsdatum van de Betaaltransactie. Bizcuit Payments kan verlangen dat in aanvulling op voornoemde betalingsgegevens ook andere betalingsgegevens aan haar worden verstrekt, zoals: (a) de naam en het adres van de beoogde begunstigde van de over te maken geldmiddelen; en (b) andere informatie met betrekking tot de specifieke Betaaltransactie.

6.5 Bizcuit Payments zal ieder verzoek tot uitvoering van een Betaalinitiatie in behandeling nemen zoals zij deze van Gebruiker heeft ontvangen. Indien een Betaalinitiatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de Unieke Identificator van de beoogde begunstigde van de over te maken geldmiddelen, dan wordt de bijbehorende Betaalopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd wat de in de Unieke Identificator gespecificeerde begunstigde betreft.

6.6 Van Klant wordt verwacht dat hij alle door de Bank(en) uitgevoerde Betaaltransacties verifieert om zich ervan te vergewissen dat de Bank iedere Betaalinitiatie correct heeft verwerkt. Bizcuit Payments is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuist uitgevoerde Betaalopdrachten, indien Gebruiker Bizcuit Payments de onjuiste Unieke Identificator, het onjuiste bedrag of de onjuiste valuta van de over te maken geldmiddelen, de onjuiste te debiteren Rekening en/of de onjuiste voorgenomen verwerkingsdatum van de Betaaltransactie heeft verstrekt.

6.7 Bizcuit Payments garandeert niet dat een Betaaltransactie daadwerkelijk zal worden verwerkt op de voorgenomen verwerkingsdatum zoals door Gebruiker in zijn verzoek tot Betaalinitiatie is aangegeven. Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Bizcuit Payments niet verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de tijdigheid van de uitvoering van Betaalopdrachten en de verwerking van Betaaltransacties door de Bank(en).

6.8 Betaalopdrachten kunnen niet worden geannuleerd nadat Gebruiker namens Klant de door Bizcuit Payments te initiëren Betaalopdracht heeft bevestigd. Klant wordt geacht een Betaalopdracht te hebben bevestigd, indien:

6.8.1 Gebruiker de Unieke Identificator heeft gevalideerd die de beoogde begunstigde van de over te maken geldmiddelen specificeert, alsmede het bedrag en de valuta van de over te maken geldmiddelen, de te debiteren Rekening en de voorgenomen verwerkingsdatum van de Betaaltransactie; en

6.8.2 Gebruiker de Betaalopdracht heeft geautoriseerd door gebruik te maken van de Autorisatiegegevens conform het bepaalde in artikel 11.

6.9 Indien een Betaalopdracht niet correct is uitgevoerd omdat Gebruiker Bizcuit Payments de onjuiste Unieke Identificator, het onjuiste bedrag of de onjuiste valuta van de over te maken geldmiddelen, de onjuiste te debiteren Rekening en/of de onjuiste voorgenomen verwerkingsdatum van de Betaaltransactie heeft verstrekt, zal Bizcuit Payments redelijke inspanningen leveren om de met de betreffende Betaaltransactie gemoeide geldmiddelen terug te verkrijgen. Bizcuit Payments kan voor deze inspanningen kosten aan Klant in rekening brengen.

6.10 Indien Klant kennis heeft van een niet-toegestane of foutieve Betaaltransactie waarvoor hij de betrokken Bank aansprakelijk kan stellen, dient hij die Bank onverwijld en uiterlijk dertien (13) maanden na de valutadatum van de betreffende Betaaltransactie in kennis te stellen. Indien Klant kennis heeft van een niet-toegestane of foutieve Betaaltransactie waarvoor hij Bizcuit Payments aansprakelijk kan stellen, heeft hij slechts recht op rectificatie vanuit Bizcuit Payments indien Klant Bizcuit Payments onverwijld en uiterlijk dertien (13) maanden na de valutadatum van de betreffende Betaaltransactie in kennis heeft gesteld. 

7. Overige Diensten

7.1 Voor zover de Overige Diensten toezien op de ontvangst en verwerking door Bizcuit Payments van Rekeninginformatie anders dan door levering van de Rekeninginformatiedienst als bedoeld in artikel 5, geschiedt dit binnen de door de Klant aan zijn Bank en aan Bizcuit Payments ter zake gegeven instructies. Het bepaalde in de artikelen 5.5 tot en met 5.7 is van overeenkomstige toepassing op de ontvangst en verwerking door Bizcuit Payments van Rekeninginformatie in het kader van de levering van Overige Diensten.

7.2 Voor zover de Overige Diensten toezien op het door Bizcuit Payments op verzoek van Gebruiker en namens Klant verstrekken van een of meer Betaalopdrachten aan zijn Bank, zulks anders dan door levering van de Betaalinitiatiedienst als bedoeld in artikel 6, geschiedt dit binnen de door de Klant aan zijn Bank en aan Bizcuit Payments ter zake gegeven instructies. Het bepaalde in de artikelen 6.3 tot en met 6.7, 6.9 en 6.10 is van overeenkomstige toepassing op verzoeken van Gebruiker aan Bizcuit Payments tot het verstrekken van Betaalopdrachten in het kader van de levering van Overige Diensten. 

8. Prijzen en Tarieven

8.1 Vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 2.5 is de Bizcuit Initiële Klant de vergoeding verschuldigd voor gebruik van de Diensten door Gebruiker name Klant zoals door de Bizcuit Initiële Klant overeengekomen met Bizcuit en/of met een partner van Bizcuit. Deze vergoeding is aan Bizcuit en/of de betreffende partner verschuldigd (naast overige aan Bizcuit en/of de betreffende partner verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van de App en/of het gebruik van andere diensten), en geldt ongeacht of Gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de Diensten.

8.2 Bizcuit Payments is gerechtigd om gegevens inzake het gebruik door Gebruiker van de Diensten van Bizcuit Payments te delen met de Bizcuit Initiële Klant, alsmede met Bizcuit en/of de partner van Bizcuit aan wie de Bizcuit Initiële Klant de vergoeding is verschuldigd als bedoeld in artikel 8.1, zulks voor zover nodig voor de Bizcuit Initiële Klant, voor Bizcuit en/of voor de betreffende partner van Bizcuit om ter zake verschuldigde en/of te ontvangen vergoedingen vast te stellen en/of de juistheid daarvan te controleren. 

9. Betaling en bijkomende kosten

9 Betaling en bijkomende kosten

9.1 Indien de Bizcuit Initiële Klant vergoedingen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de ter zake overeengekomen voorschriften betaalt, behoudt Bizcuit Payments zich het recht voor om de toegang tot en het gebruik van de Diensten door Gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Klant.

9.2 Alle kosten die de Banken aan Klant in rekening (kunnen) brengen voor gegevensuitwisseling tussen de Bizcuit Payments Omgeving en het systeem of de systemen van die Banken zijn voor rekening van Klant. De kosten of investeringen die Klant maakt in het kader van de toegang tot en het gebruik van de Diensten komen eveneens voor rekening van Klant. Bizcuit Payments zal Klant niet vrijwaren of anderszins schadeloosstellen voor al deze of andere kosten en investeringen. 

10. Registratie

10.1 Bij de Registratie dient Gebruiker diverse gegevens te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot;

10.1.1 gegevens over Klant, waaronder alle relevante informatie die nodig is voor Bizcuit Payments om de identiteit van Klant vast te stellen en – voor zover van toepassing – ter zake te voldoen aan de op Bizcuit Payments rustende “know-your-customer” (KYC)- en “customer due diligence” (CDD)-voorschriften;

10.1.2 gegevens over Gebruiker, waaronder alle relevante informatie die nodig is voor Bizcuit Payments om de identiteit van Gebruiker vast te stellen en – voor zover van toepassing – ter zake te voldoen aan de op Bizcuit Payments rustende “know-your-customer” (KYC)- en “customer due diligence” (CDD)-voorschriften;

10.1.3 gegevens van de Rekening(en) die op expliciet verzoek van Gebruiker namens Klant dienen te worden gekoppeld met de Bizcuit Payments Omgeving en dienen te worden ontsloten via de App; en 

10.1.4 de aanvaarding van (toepasselijkheid van) deze Voorwaarden.

10.2 Naast de gegevensverstrekking als bedoeld in het vorige artikellid kan Gebruiker in het kader van de Registratie om de verplichte verstrekking van aanvullende documentatie worden verzocht (zoals onder meer jaarstukken van Klant, een overzicht van de organisatiestructuur van Klant, en een of meer namens Klant ingevulde en ondertekende machtigingsformulieren en/of volmachten).

10.3 Bizcuit Payments is gerechtigd om de juistheid van de door Gebruiker bij Registratie verstrekte gegevens bij derden te verifiëren en valideren, alsmede om zelfstandig onderzoek naar Klant en Gebruiker te doen in openbare bronnen. Voorts is Bizcuit Payments gerechtigd om de gegevens en documentatie van Klant die Gebruiker in het kader van het gebruik van de App en de diensten van Bizcuit reeds op het Bizcuit Platform heeft opgeslagen te gebruiken bij haar onderzoek naar Klant. 10.4 Bizcuit Payments is gerechtigd om tijdens Registratie, naar eigen inzicht, de daarvoor geldende procedure(voorschriften) aan te passen en zal Gebruiker daarvan tijdig op de hoogte stellen.

10.5 Gebruiker staat er voor in dat indien hij namens Klant de Registratie verricht, hij bevoegd is om handelingen te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Klant. Bizcuit Payments accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

10.6 Na voltooiing van de Registratie aan de zijde van Klant, dient Gebruiker de Registratie te bevestigen door gebruik te maken van de tijdens de Registratie aan hem verstrekte Autorisatiegegevens conform het bepaalde in artikel 11.

10.7 Iedere door Gebruiker voltooide en geautoriseerde Registratie is onderworpen aan aanvaarding door Bizcuit Payments. Bizcuit Payments kan naar eigen inzicht een Registratie aanvaarden of weigeren.

10.8 Nadat Bizcuit Payments, naar eigen inzicht, heeft geoordeeld dat aan alle (informatie)verplichtingen in het kader van de Registratie is voldaan en zij, naar eigen inzicht, besluit de Registratie te aanvaarden, zal zij aan Gebruiker bevestigen dat de Registratie succesvol is doorlopen. Conform het bepaalde in artikel 2.4 komt de Overeenkomst tussen Bizcuit Payments en Klant tot stand door verzending van bedoelde bevestiging van succesvolle Registratie.

10.9 Indien Bizcuit Payments, naar eigen inzicht, besluit de Registratie te weigeren, zal Bizcuit Payments Gebruiker daarvan in kennis stellen. Conform het bepaalde in artikel 2.4 komt er dan geen Overeenkomst tussen Bizcuit Payments en Klant tot stand. 

11. Autorisatiegegevens

11.1 Gebruiker krijgt toegang tot de Diensten via de Autorisatieprocedure, zulks uitsluitend met behulp van de Autorisatiegegevens. Bizcuit Payments heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Autorisatieprocedure aan te passen en zal Gebruiker daarvan tijdig op de hoogte stellen.

11.2 Naast het voldoen aan de Autorisatieprocedure en het gebruik van de benodigde Autorisatiegegevens kan Bizcuit Payments op ieder moment de verstrekking door Gebruiker van aanvullende documentatie verlangen alvorens verdere toegang tot de Diensten toe te staan.

11.3 Klant en Gebruiker zijn verantwoordelijk voor de Autorisatiegegevens, dienen zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, en mogen deze niet delen met of overdragen aan een andere partij of persoon, ongeacht of deze al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Klant. Klant en Gebruiker zijn verplicht de Autorisatiegegevens volstrekt geheim te houden. Klant is aansprakelijk voor elk gebruik van Autorisatiegegevens door Klant, Gebruiker en enige andere partij of persoon met wie Klant of Gebruiker – in strijd met het bepaalde in dit artikellid – zijn Autorisatiegegevens heeft gedeeld. Bovendien zijn alle handelingen van Gebruiker en bedoelde andere partijen of personen in dit kader voor rekening en risico van Klant. Bizcuit Payments accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid. 

12. Verplichtingen van Klant

12.1 Het is Klant en Gebruiker niet toegestaan de Diensten van Bizcuit Payments te gebruiken voor enig doel dat: (a) in strijd is met de wet; (b) inbreuk maakt op andermans rechten; (c) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; (d) schade toebrengt aan (de reputatie van) de Bank, Bizcuit en/of Bizcuit Payments; en/of (e) het functioneren van het Bizcuit Platform en/of van de infrastructuur van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen direct of indirect verstoort.

12.2 Gebruik van de App kan meebrengen dat de App en/of een daaraan gerelateerde applicatie dient te worden gedownload en geïnstalleerd op het schermapparaat waarmee Gebruiker toegang tot de Bizcuit Payments Omgeving en de Diensten wenst te verkrijgen. Afhankelijk van het kanaal dat wordt gehanteerd voor de koppeling tussen de Bizcuit Payments Omgeving en de Bank van Klant, kan Bizcuit Payments bovendien vereisen dat gebruik wordt gemaakt van een schermapparaat dat de mogelijkheid biedt om biometrische gegevens op te slaan. Klant en Gebruiker zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van bedoelde installatie van de App en/of bedoelde gerelateerde applicatie, alsmede voor het functioneren van bedoeld schermapparaat, het – indien van toepassing – correct opslaan van biometrische gegevens op dit schermapparaat, en de connectiviteit benodigd voor het gebruik van de Diensten, een en ander conform de door Bizcuit Payments ter zake verstrekte systeemeisen. Klant en Gebruiker zijn voorts verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om bedoeld schermapparaat, de Autorisatiegegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

12.3 Klant en Gebruiker dienen ervoor zorg te dragen dat bij beëindiging van de toegang tot de Diensten de juiste uitlogprocedures worden gevolgd en dat geen enkel systeem of apparaat dat door een Gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten onbeheerd wordt achtergelaten indien dat systeem of apparaat nog via de Autorisatieprocedure is ingelogd voor toegang tot de Diensten.

12.4 Bizcuit Payments verleent de Diensten op basis van haar beleid inzake ‘fair use’. Dat wil zeggen dat Bizcuit Payments in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van de gegevens die binnen de Bizcuit Payments Omgeving worden opgeslagen. Bizcuit Payments behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van afnemers van de Diensten overschrijdt. Zo kan Bizcuit Payments Klant de in verband met dergelijk excessief gebruik door haar te maken extra kosten voor gegevensverwerking integraal bij Klant in rekening brengen dan wel door Bizcuit integraal bij Klant in rekening laten brengen.

12.5 Klant en/of Gebruiker zullen Bizcuit Payments onverwijld of zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de toegang tot en het gebruik van de Diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot wijzigingen in: (a) de uiteindelijke eigendom van of zeggenschap in Klant; (b) de juridische, fiscale, commerciële of organisatorische status van Klant; (c) de in de statuten van Klant omschreven bedrijfsmatige of economische activiteiten; en (d) de juridische vertegenwoordiging, het management of de governance/besluitvormingsstructuur van Klant. 

12. Verplichtingen van Bizcuit Payments

13.1 De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar via de App en/of de Bizcuit Payments Omgeving. Op het gebruik van de App, alsmede op alle overige diensten die via de App en het Bizcuit Platform beschikbaar worden gesteld, zijn de voorwaarden van Bizcuit en/of derden van toepassing. Bizcuit Payments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het enkele gebruik door Gebruiker van de App of uit het gebruik van bedoelde overige diensten die via de App en het Bizcuit Platform beschikbaar worden gesteld.

13.2 Door ervoor te kiezen om (toepassingen van) derden, al dan niet geautomatiseerd en al dan niet via koppelingen met de Bizcuit Payments Omgeving, toegang te geven tot de Rekeninginformatie, stemt Klant in met het beoogde gebruik van zijn Rekeninginformatie door die (toepassingen van) derden. Klant erkent dat Bizcuit Payments: (a) niet verplicht is (toepassingen van) derden toegang te bieden tot de Rekeninginformatie; (b) geen controle heeft over (toepassingen van) derden; en (c) geen eigenschappen of kwaliteiten of de ononderbroken of permanente beschikbaarheid van de (toepassingen van) derden garandeert.

13.3 Bizcuit Payments zal doen wat commercieel redelijk is om een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Diensten te verzekeren, maar kan niet garanderen dat de Diensten op 24/7-basis beschikbaar zijn.

13.4 Bizcuit Payments heeft het recht de Diensten of delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is, waaronder in geval van storingen, bugs of een probleem in de App en/of de Bizcuit Payments Omgeving, of in het geval van (vermoeden van) fraude of een beveiligingsinbreuk, dit alles zonder dat Klant het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Bizcuit Payments. Bizcuit Payments zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit in redelijkheid haalbaar is, Gebruiker tijdig te informeren.

13.5 Voor de duur van de Overeenkomst heeft Klant recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Diensten. Gebruiker kan daartoe om ondersteuning verzoeken door vragen in te dienen via de daarvoor in de App beschikbare ‘messaging’-functionaliteit. Pas nadat deze optie vergeefs is gebruikt, is ondersteuning per e-mail beschikbaar via support@bizcuit.nl.

13.6 Ondersteuning als bedoeld in vorige artikellid omvat niet: (a) ondersteuning ten aanzien van importdefinities en koppelingen met toepassingen van derden; (b) ondersteuning op locatie van Klant of Gebruiker; (c) uitbreiding van de functionaliteit van de Diensten en/of (enig deel van) het Bizcuit Platform op verzoek van of namens Klant; (d) conversie van bestanden en/of import van back-up bestanden; (e) ondersteuning ten aanzien van externe databases; (f) configuratie en training; (g) ondersteuning voor besturings- en andere software van derden; (h) connectie support; (i) support in een omgeving die volgens de systeemeisen van Bizcuit Payments niet wordt ondersteund. 

14. Melding incidenten

14.1 Klant zal Bizcuit Payments zonder onnodig uitstel op de hoogte stellen van, en zal ervoor zorgen dat Gebruiker Bizcuit Payments zonder onnodig uitstel op de hoogte zal stellen van, enig verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de Autorisatiegegevens, alsook van elk (technisch) incident, elke fout of omstandigheid die de beveiliging van de toegang tot en het gebruik van de Diensten in gevaar kan brengen. Voorts zal Klant het desbetreffende voorval zo nodig aan de bevoegde instanties melden.

14.2 Bij kennisname van ongepast, ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Autorisatiegegevens of ongepaste, ongeoorloofde of frauduleuze toegang tot (enig deel van) de Diensten door Gebruiker of een derde, dient Klant het gebruik van de Autorisatiegegevens respectievelijk de toegang tot de Diensten door deze persoon onmiddellijk te beëindigen of te blokkeren en dient Klant Bizcuit Payments hiervan onverwijld in kennis te stellen door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel en – indien van toepassing – onder vermelding van het e-mailadres van Gebruiker. 

15. Blokkeren van toegang en/of gebruik

15.1 Klant kan Bizcuit Payments verzoeken de toegang van Gebruiker tot (enig deel van) de Diensten te blokkeren. Gebruiker kan ook zelf verzoeken om zijn toegang tot (een deel van) de Diensten te blokkeren. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel en – indien van toepassing – onder vermelding van het e-mailadres van Gebruiker. Niettegenstaande enig verzoek tot blokkering, kan Bizcuit Payments doorgaan met het leveren van de Diensten en het uitvoeren van enige door of namens Klant geautoriseerde instructie ná ontvangst van bedoeld verzoek, indien Bizcuit Payments redelijkerwijs niet kan voorkomen of annuleren dat de Diensten worden geleverd dan wel de door of namens Klant geautoriseerde instructie wordt uitgevoerd.

15.2 Indien Klant de ongeoorloofde toegang tot en/of gebruik van de Diensten ontdekt of vermoedt, dient Klant onverwijld alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van dergelijke ongeoorloofde toegang (waaronder maar niet beperkt tot het onverwijld in kennis stellen van de betreffende Bank(en) en/of intrekken van verleende volmachten) en ter voorkoming en mitigatie van enig verlies en/of schade als gevolg daarvan, en dient Klant Bizcuit Payments van een dergelijke situatie onverwijld op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar blokkade@bizcuit.nl met de aanduiding “BLOKKEREN” (in blokletters) in de onderwerpregel. Bizcuit Payments behoudt zich het recht voor om te allen tijde de toegang tot (enig deel van) de Diensten te blokkeren indien zij vermoedt dat er sprake is van onbevoegde toegang tot en/of onbevoegd gebruik van de Diensten, waaronder naar aanleiding van een kennisgeving van Klant aan Bizcuit Payments in die zin.

15.3 In het geval dat Bizcuit Payments, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van haar infrastructuur en/of haar dienstverlening aan derden (waaronder andere afnemers) in gevaar is, heeft Bizcuit Payments het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat.

15.4 Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Diensten of andere schending van deze Voorwaarden, heeft Bizcuit Payments het recht om naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang het gebruik van de Autorisatiegegevens en/of de toegang tot en het gebruik van (enig deel van) de Diensten tijdelijk of blijvend te beperken, te blokkeren, op te schorten of te beëindigen, dit onverminderd de verplichting van Klant om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat Bizcuit Payments verplicht is om Klant enige schadevergoeding of andere compensatie te betalen.

15.5 In geval van een beperking, blokkering, opschorting of beëindiging door Bizcuit Payments van het gebruik van Autorisatiegegevens en/of de toegang tot en het gebruik van (enig deel van) de Diensten, zal Bizcuit Payments Gebruiker daarvan voorafgaand in kennis stellen onder vermelding van de reden(en), tenzij deze kennisgeving om objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving niet mogelijk of toegestaan is. 

16. Sanctiemaatregelen en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme

16.1 Bij het gebruik van de Diensten zal Gebruiker zich houden aan de alsdan geldende EU-, VN- en andere voorschriften van overheidswege, alsmede de alsdan geldende lijsten van financiële sancties, en alle mededelingen, sancties en besluiten ter zake van lokale en buitenlandse autoriteiten of vergelijkbare instanties.

16.2 Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en toepasselijke sanctiewet- en regelgeving, zal Bizcuit Payments waar nodig due diligence controles uitvoeren ten aanzien van Klant en/of het gebruik door Gebruiker namens Klant van de Diensten. In dit verband kan Bizcuit Payments onder meer verplicht worden: (a) toezichtsystemen op te zetten om het witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en/of bestrijden; en/of (b) Betaaltransacties te melden aan de bevoegde overheidsinstanties.

16.3 Bizcuit Payments is gerechtigd om de gegevens en documentatie van Klant die Gebuiker in het kader van het gebruik van de App en de diensten van Bizcuit reeds op het Bizcuit Platform heeft opgeslagen te gebruiken bij haar due diligence controles als bedoeld in het vorige artikellid.

16.4 Bizcuit Payments behoudt zich het recht voor een verzoek van Geruiker tot levering van specifieke Diensten te weigeren en/of een dergelijke levering te staken, indien Bizcuit Payments – naar haar eigen oordeel – redelijke grond heeft om aan te nemen dat: (a) zij daardoor in strijd zal handelen met toepasselijke wet- en regelgeving; (b) dit zal of kan leiden tot enig handhavend optreden tegen haar door bevoegde overheidsinstanties; (c) zij daardoor de alsdan geldende EU-, VN- en/of andere voorschriften van overheidswege, dan wel de alsdan geldende lijsten van financiële sancties, dan wel relevante mededelingen, sancties of besluiten ter zake van lokale en buitenlandse autoriteiten of vergelijkbare instanties zal schenden; (d) dit betrekking heeft op fraude of enig ander crimineel handelen; en/of (e) dit (anderszins) schade zal of kan berokkenen aan de activiteiten of de reputatie van Bizcuit Payments. Indien Bizcuit Payments een verzoek van Gebruiker tot levering van specifieke Diensten weigert of een dergelijke levering staakt om een van de redenen genoemd in dit artikellid, zal Bizcuit Payments Gebruiker daarvan in kennis stellen, met opgave van de reden waarom, tenzij toepasselijke wet- en regelgeving Bizcuit Payments daarvan weerhoudt. 

17. Klachten

17.1 Indien Klant om welke reden dan ook niet tevreden is met de door Bizcuit Payments geleverde Diensten, kan Klant schriftelijk een klacht bij Bizcuit Payments indienen. Bizcuit Payments streeft er naar Klant zo spoedig mogelijk van een beslissing te voorzien. Meer informatie over de klachtenprocedure van Bizcuit Payments, inclusief de afhandelingstermijnen, is op aanvraag beschikbaar.

17.2 Indien Klant niet terstond, doch uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen nadat hij een onvolkomenheid in de Diensten heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk een klacht bij Bizcuit Payments heeft ingediend, kan Klant geen beroep meer doen op deze onvolkomenheid en vervalt iedere aanspraak dienaangaande. 

18. Beëindiging

18.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege, en derhalve zonder dat daarvoor enige nadere handeling is vereist, op het moment dat de overeenkomst tussen Klant en Bizcuit dan wel de overeenkomst tussen de Bizcuit Initiële Klant en Bizcuit inzake het gebruik door Gebruiker van de App en van overige diensten via het Bizcuit Platform om welke reden ook eindigt. Daarnaast kan de Overeenkomst uitsluitend door Partijen worden beëindigd conform het bepaalde in deze Voorwaarden.

18.2 Ieder der Partijen is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

18.3 Ieder der Partijen is voorts bevoegd de Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van schriftelijke mededeling aan de andere Partij, indien de andere Partij: (a) een van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door eerstgenoemde Partij, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; (b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd; (c) surseance van betaling wordt verleend; of (d) wordt geliquideerd of zijn activiteiten als lopend bedrijf staakt.

18.4 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Bizcuit Payments verschuldigde bedragen, noch geeft dit Klant het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen.

18.5 Na beëindiging van de Overeenkomst zal Gebruiker geen toegang meer hebben tot de Diensten.

18.6 Beëindiging van de Overeenkomst laat bestaande contractuele afspraken tussen Klant en Bizcuit inzake het gebruik van de App en het gebruik van overige diensten via het Bizcuit Platform onverlet. 

19. Gegevensverwerking

19.1 Klant stemt ermee in dat de Privacy Statement van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Bizcuit Payments, indien daarvan sprake is. Bizcuit Payments heeft het recht om de Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van Klant om de Privacy Statement opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen.

19.2 Met betrekking tot de persoonsgegevens die Partijen in het kader van het gebruik van de Diensten verwerken, opslaan en/of gebruiken, verplichten Partijen zich: (a) te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; (b) te voldoen aan al hun verplichtingen als (zelfstandig) verwerkingsverantwoordelijken van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot verstrekking van alle noodzakelijke informatie aan alle betrokkenen wiens persoonsgegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun persoonsgegevens als gevolg van de levering en het gebruik van de Diensten; en (c) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de persoonsgegevens te behandelen.

19.3 Partijen zullen ieder passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de levering en het gebruik van de Diensten worden verwerkt, opgeslagen en/of gebruikt, alsmede tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging daarvan.

20. Geheimhouding

20.1 Geen der Partijen zal van de andere Partij ontvangen vertrouwelijke informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie aan hem ter beschikking is gesteld, tenzij zulks redelijkerwijs noodzakelijk is om die Partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en/of zijn rechten uit te oefenen.

20.2 Beide Partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan ervoor in dat hun personeel en ingeschakelde derden deze nakomen.

20.3 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken. 

21. Intellectuele eigendom

21.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Diensten en het Bizcuit Platform berusten uitsluitend bij Bizcuit, Bizcuit Payments of diens licentiegever(s).

21.2 Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en bij wet uitdrukkelijk worden toegekend. leder ander of voortschrijdend recht is uitgesloten. Een recht tot gebruik van de Diensten is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

21.3 Bizcuit Payments heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Diensten en de Bizcuit Payments Omgeving. Gebruiker mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen. 

22. Aansprakelijkheid

22.1 De totale aansprakelijkheid van Bizcuit Payments wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de Overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond, is uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan een maximum van het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Bizcuit Payments gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van Bizcuit Payments komt. Indien onder de door Bizcuit Payments gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval, om welke reden ook, geen uitkering wordt gedaan, is de totale aansprakelijkheid van Bizcuit Payments onder de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan een maximum van EUR 50.000,= (vijftigduizend euro).

22.2 Onder directe schade als bedoeld in het vorige artikellid wordt mede verstaan: (a) niet-invorderbare gelden die zonder instructie of machtiging van Gebruiker van de Rekening van Klant zijn overgemaakt; (b) gelden die van een Rekening zijn overgemaakt als gevolg van bedrog door een derde; (c) boetes of sancties opgelegd door een overheidsinstantie of opgelegd op grond van de wet of een rechterlijke instantie, en kosten van onderzoek, en van correctieve en compenserende acties vereist door een dergelijke overheidsinstantie of wet, of van het verdedigen tegen een vordering van een overheidsinstantie of rechterlijke instantie, tenzij Klant op de hoogte was van de betreffende actie en dit niet tijdig aan Bizcuit Payments heeft gemeld om gezamenlijk te trachten de betrokken risico’s te beperken; en (d) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade die verwacht zou kunnen worden als gevolg van de gebeurtenis die Bizcuit Payments aansprakelijk maakt.

22.3 Met inachtneming van het bepaalde in het eerste artikellid is Bizcuit Payments nimmer aansprakelijk voor: reputatieschade; gederfde winst; gemiste zakelijke kansen; gemiste verwachte besparingen; schade door bedrijfsstagnatie; gederfde klanten en contracten; verminking of verlies van data; of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade, zulks ongeacht de rechtsgrond en ongeacht of Bizcuit Payments in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade.

22.4 Bizcuit Payments is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant in verband met: (a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten; (b) het (niet) functioneren van software of apparatuur van Klant, van Gebruiker of van derden; (c) het gebruik van elektronische communicatiediensten; en/of (d) het niet juist, niet volledig of niet tijdig verstrekken of ontvangen van Rekeninginformatie.

22.5 De aansprakelijkheid van Bizcuit Payments ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Klant Bizcuit Payments onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant Bizcuit Payments een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Bizcuit Payments in staat is adequaat te reageren.

22.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bizcuit Payments. 

23. Overmacht

23.1 Indien Bizcuit Payments haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan haar toerekenbare oorzaak (“overmacht”), wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Bizcuit Payments alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

23.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

24. Wijzigingen

24.1 Bizcuit Payments is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Gebruiker zal via de App of op een andere redelijke wijze in kennis worden gesteld van bedoelde wijzigingen voordat de geactualiseerde Voorwaarden in werking treden. Indien Klant het niet eens is met de (voorgenomen) wijzigingen, kan Klant de Overeenkomst conform artikel 18.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging voordat de geactualiseerde Voorwaarden in werking treden, wordt Klant geacht de geactualiseerde Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

24.2 Naast het bepaalde in artikel 4.8 en artikel 24.1 van deze Voorwaarden kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen Bizcuit Payments en Klant. 

25. Diversen

25.1 Bizcuit Payments kan de nakoming van haar rechten en/of verplichtingen op grond van de Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.

25.2 Mocht enige bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de overige bepalingen uit deze Voorwaarden volledig van kracht en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een alternatieve bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

25.3 De Bizcuit Payments Omgeving en de Diensten zijn alleen bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf. Behoudens voor zover dwingendrechtelijke bepalingen (zoals inzake consumentenbescherming) zich hiertegen verzetten, is het bepaalde in deze Voorwaarden echter onverkort van toepassing op gebruik van de Bizcuit Payments Omgeving en/of de Diensten door een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep op bedrijf, waarbij deze natuurlijke persoon in het kader van deze Voorwaarden zal kwalificeren als Klant.

25.4 Vertraging of verzuim door Bizcuit Payments om ten opzichte van Klant enig recht op grond van deze Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.

25.5 Eventuele communicatie tussen Bizcuit Payments en Klant respectievelijk tussen Bizcuit Payments en Gebruiker kan elektronisch plaatsvinden, tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk de vorm van schriftelijkheid is voorgeschreven. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door Bizcuit Payments wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Klant anderszins bewijst. 

26. Toepasselijk recht en geschillen

26.1 De rechtsbetrekking tussen Bizcuit Payments en Klant waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 26.2 Voor zover dit uit hoofde van het toepasselijke recht is toegestaan, wordt de toepasselijkheid van nationale wet- en regelgeving strekkende tot implementatie van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 en Richtlijn 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 uitdrukkelijk uitgesloten. 26.3 Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, worden alle geschillen die tussen Partijen kunnen ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van Bizcuit Payments om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Je kunt de bovenstaande voorwaarden van Bizcuit Payments downloaden via de onderstaande knop.