EMBEDDED SERVICES

Accounting Hub

Power up your platform with real-time accounting data through our leading Accounting Hub. With quick and easy integration into your own front-end, we unlock the full potential of your software solution. Our comprehensive suite of services we enable efficient access and integrate vital financial information, providing you insights and a competitive edge. Elevate your platform’s capabilities, maximize efficiency, accuracy, and data insights by experiencing the future of accounting integration with our Accounting Hub today.

Invoice feed

Picture this: No more manual data entry or tedious invoice handling. Our invoice feed integration empowers your platform to automatically capture and process invoices in real-time, eliminating errors and saving countless hours of manual effort. Say goodbye to the frustrations of misplaced invoices, delayed payments, and inefficiencies that bog down your customer’s operations.

Captivate your users with the seamless integration of real-time invoice feeds, providing them with an unparalleled level of financial control and efficiency. 

Transaction and card information feed

Envision a scenario where manual entry and reconciliation of transactions are a thing of the past. With our Transaction and Card Information Feed integration, your software company can harness the power of automation and accuracy. Seamlessly import transactions and card data in real-time, empowering your users to stay up-to-date with their financial activities and make informed decisions like never before.

Connect accounting data

Once you connect your software to our accounting hub it becomes a unified command center, empowering your users to gain holistic visibility into their financial landscape. Seamlessly retrieve real-time customer data, track outstanding receivables, manage supplier relationships, monitor payables, and unlock powerful insights into financial trends and patterns. Gone are the days of juggling multiple platforms and manually reconciling data. Welcome to a world where connectivity and efficiency reign supreme.

 

Share Account Payables and Receivables

In the fast-paced world of asset-based lending, staying ahead of the curve is essential. Imagine a solution that enables you to access and analyze real-time Account Payables and Receivables data from your clients, empowering you with invaluable insights for making informed lending decisions. Welcome to a new era of risk management with our groundbreaking shared data capabilities.

With our innovative Accounting Hub, lenders can tap into a wealth of financial information shared by clients. By accessing Account Payables and Receivables data, you gain an unparalleled understanding of their financial health, unlocking a treasure trove of information that fuels your risk management strategies.

Share journal entries

We understand that timely and accurate financial reporting is paramount. If only there was a solution to enable seamless sharing of journal entries across your platform, right? 

With our cutting-edge Accounting Hub, you can unlock the power of shared journal entries and propel your financial reporting to new heights. Effortlessly share and access financial transactions in real-time, empowering your users to generate reports, perform analysis, and make informed business decisions with unprecedented efficiency. 

Share static accounting data

By leveraging shared static accounting data, your software platform company enhances financial integration, eliminates data inconsistencies, and improves operational efficiency. Users can effortlessly access standardized financial data, generate reports, and gain insights that provide them a deeper understanding of their financial performance. With our Accounting hub you can empower your users with shared static accounting data, enabling them to streamline financial processes, improve reporting accuracy, and drive better decision-making and business growth.

Ready to unleash your coding superpowers? Our API sandbox is now open for you to do your magic

PLATFORM SERVICES

Accounting Hub

Versterk je platform met realtime boekhoudgegevens via onze  Accounting Hub. Met een snelle en eenvoudige integratie in jouw eigen front-end ontsluiten we het volledige potentieel van je softwareoplossing. Met ons uitgebreide dienstenpakket bieden we efficiënte toegang tot en integratie van essentiële financiële informatie, waardoor je inzichten krijgt en jouw concurrentiepositie verbetert. Verbeter de mogelijkheden van je platform, maximaliseer de efficiëntie, nauwkeurigheid en inzichten in gegevens door vandaag nog de toekomst van boekhoudintegratie te ervaren met onze Accounting Hub.

Invoice feed

Stel je dit eens voor: Geen handmatige gegevensinvoer of vervelende factuurverwerking meer. Met onze invoice feed-integratie kan je platform facturen automatisch en in realtime vastleggen en verwerken, waardoor fouten worden voorkomen en talloze uren aan handmatige inspanning worden bespaard. Zeg maar dag tegen de frustraties van zoekgeraakte facturen, vertraagde betalingen en inefficiënties die de activiteiten van je klant vertragen.

Jouw gebruikers kunnen de naadloze integratie van realtime invoice feed ervaren, waardoor ze een ongeëvenaard niveau van financiële controle en efficiëntie krijgen.

Transaction and card information feed

Stel je een scenario voor waarin handmatige invoer en verrekeningen van transacties tot het verleden behoren. Met onze Transaction and Card Information Feed-integratie kan jouw organisatie de kracht van automatisering en nauwkeurigheid benutten. Transacties en kaartgegevens worden naadloos en in realtime geïmporteerd in je software, zodat jouw gebruikers op de hoogte blijven van hun financiële activiteiten en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Koppel accounting data

Zodra je jouw software aansluit op onze accounting hub, wordt het een uniform commandocentrum waarmee jouw gebruikers een holistisch inzicht krijgen in hun financiële huishouding. Haal naadloos realtime klantgegevens op, volg uitstaande vorderingen, beheer relaties met leveranciers, houd crediteuren in de gaten en krijg waardevol inzicht in financiële trends en patronen. De dagen van jongleren met meerdere platforms en het handmatig afstemmen van gegevens zijn voorbij. Welkom in een wereld waar connectiviteit en efficiëntie domineren!

Realtime inzicht in schulden en vorideringen

In de snelle wereld van asset-based lending is het essentieel om de ontwikkelingen voor te blijven. Stel je je eens een oplossing voor waarmee je realtime crediteuren- en debiteurengegevens van jouw klanten kunt inzien en analyseren, zodat je waardevolle inzichten krijgt waarmee je weloverwogen beslissingen over kredietaanvragen kunt nemen. Welkom in een nieuw tijdperk van risk management met onze baanbrekende mogelijkheden voor gedeelde gegevens.

Met onze innovatieve Accounting Hub kunnen kredietverstrekkers toegang krijgen tot een schat aan financiële informatie die door klanten wordt gedeeld. Door toegang te krijgen tot debiteuren- en crediteurengegevens, krijg je een ongeëvenaard inzicht in hun financiële gezondheid en ontsluit je een schat aan informatie die jouw strategieën voor risicobeheer voedt.

Journaalposten delen

We begrijpen dat tijdige en nauwkeurige financiële rapportage van het grootste belang is. Was er maar een oplossing om het naadloos delen van journaalposten op jouw platform mogelijk te maken…

Met onze geavanceerde Accounting Hub kun je de kracht van gedeelde journaalposten ontsluiten en jouw financiële rapportage naar nieuwe hoogten stuwen. Je kunt moeiteloos financiële transacties in realtime delen en openen, zodat jouw gebruikers rapporten kunnen genereren, analyses kunnen uitvoeren en weloverwogen zakelijke beslissingen kunnen nemen met een ongekende efficiëntie

Deel statische data

Door gebruik te maken van gedeelde statische boekhoudgegevens verbetert jouw software platform de financiële integratie, elimineert het inconsistenties in gegevens en verbetert het de operationele efficiëntie. Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot gestandaardiseerde financiële gegevens, kunnen rapporten genereren en inzichten verwerven die hen een beter inzicht geven in hun financiële prestaties. Met onze Accouting Hub kun je jouw gebruikers voorzien van gedeelde statische boekhoudgegevens, waardoor ze financiële processen kunnen stroomlijnen, de nauwkeurigheid van rapportages kunnen verbeteren en betere besluitvorming en bedrijfsgroei kunnen stimuleren.

Klaar om met jouw code skills los te gaan op ons platform? Kom dan spelen in onze API sandbox!