PLATFORM SERVICES

Banking Hub

As a software vendor you are always enhancing your service offering. Because providing great value is what makes your product stay relevant. Imagine the possibilities of seamlessly integrating real-time financial data into your platform, empowering your customers with enriched financial insights, simplified reconciliation processes and streamlined payment flows. With our Banking hub, you can easily incorporate real value and create amazing financial services that really makes your offer stand out. 

Ready to embark on a journey of innovation and financial empowerment? Discover the limitless potential of our Banking Hub and quickly leapfrog your platform today.

Get bank transaction data

Our banking data service provides you with a single and secure access point to comprehensive normalised banking data. Optimised for SMB and corporate users and in real-time if needed. Seamlessly retrieve account balances and transaction histories, empowering your platform to deliver real-time financial intelligence to your users. As a fully licenced partner we provide the full scope and coverage of PSD2 connections in The Netherlands, as well as commercial connections where available. 

Bizcuit Partner Services- BH - Get Account Statements
Bizcuit Partner Services- BH - Payment Initiation

Payment initiation

Our Banking Hub offers a range of essential services to optimize your financial operations. Initiate payments effortlessly, simplifying and expediting your payment processes. Are your customers dealing with payment challenges and scaling payables payments? Our Banking hub supports use-cases for batch payments initiation.

Direct Debit Initiation

Direct Debit initiation is a powerful feature offered within our Banking Hub. It enables automated and recurring payments for your platform users. Offer your customers a convenient and hassle-free method for making regular payments, such as subscriptions or monthly bills. Ensure timely payments, reduce the risk of late or missed payments and eliminate the need for manual payment processing, 

Payment Request

Want to request payments from your customers? Our Payment Request feature simplifies the process, making it convenient for both you and your clients.

Invoice financing

Fuel your customers business growth or optimize their cash flow. By enabling fnance services at specific time and place in your customers journey ýou can significantly increase the competitiveness of your entire service offering. Provide great value by offering invoice financing, retain customers and increase their lifetime value. 

Ready to unleash your coding superpowers? Our API sandbox is now open for you to do your magic

PLATFORM SERVICES

Banking Hub

Als softwareleverancier ben je altijd bezig met het verbeteren van je diensten. Het leveren van toegevoegde waarde zorgt ervoor dat je product relevant blijft. Stel je eens de mogelijkheden voor van naadloze integratie van realtime financiële gegevens in jouw platform, waardoor je klanten verrijkte financiële inzichten, vereenvoudigde en op elkaar afgestemde processen en gestroomlijnde betalingsstromen krijgen. Met onze Banking hub kun je eenvoudig echte waarde integreren en verbazingwekkende financiële diensten creëren waarmee jouw aanbod zich écht onderscheid.

Bent je klaar voor een reis vol innovatie en financiële mogelijkheden? Ontdek het baanbrekende potentieel van onze Banking Hub en maak vandaag nog een sprong voorwaarts met jouw platform.

Get bank transactie data

Onze banktransactie data service biedt je universeel en veilig toegangspunt tot uitgebreide genormaliseerde bankgegevens. Geoptimaliseerd voor MKB- en corporate gebruikers en indien nodig in realtime. Je kunt naadloos rekeningsaldi en transactiegeschiedenissen ophalen, zodat jouw platform real-time financiële informatie aan je gebruikers kan leveren. Als volledig gelicentieerde partner bieden wij de volledige reikwijdte en dekking van PSD2-koppelingen in Nederland, evenals commerciële verbindingen indien beschikbaar.

Bizcuit Partner Services- BH - Get Account Statements
Bizcuit Partner Services- BH - Payment Initiation

Betalingsinititatie

Onze Banking Hub biedt een reeks essentiële diensten om jouw financiële activiteiten te optimaliseren. Initieer moeiteloos betalingen en vereenvoudig en versnel je betalingsprocessen. Hebben jouw klanten te maken met betalingsuitdagingen? Onze Banking Hub ondersteunt verschillende scenario’s voor het initiëren van batchbetalingen.

Incassomachtigingen

Het initiëren van automatische incasso’s is een krachtige functie die wordt aangeboden in onze Banking Hub. Het maakt automatische en terugkerende betalingsverzoeken voor jouw gebruikers mogelijk. Bied jouw klanten de mogelijkheid om een handige en probleemloze methode voor het initiëren van incasso’s, zoals abonnementen of maandelijkse contributies. Zorg voor tijdige betalingen, verminder het risico op late of gemiste betalingen en elimineer de noodzaak voor handmatige verwerking van betalingen.

Bizcuit Partner Services - BH - Payment Request

Betalingsverzoeken

Wil je een betalingsverzoekdienst aanbieden voor jouw klanten? Via deze functie vereenvoudig je het proces en maakt het zowel voor jou als voor je klanten gemakkelijk.

Invoice financing

Help met de groei van jouw klanten door hun cashflow te optimaliseren. Door financieringsdiensten mogelijk te maken op een relevant moment én plek in de customer journey van je klant, kun je de concurrentiepositie van jouw complete dienstenaanbod aanzienlijk verbeteren. Bied toegevoegde waarde door factuurfinanciering aan te bieden, klanten te behouden en hun lifetime value te verhogen.

Klaar om met jouw code skills los te gaan op ons platform? Kom spelen dan spelen in onze API sandbox!